MEGA A&D® (15.00 AZN ədv daxil)

Sertifikat nömrəsi:

AZ-22011156/ID-Q-230009

Tərkibi (hər 50 ml-də)/ 1ml-25 damcı:

Təsiredici maddələr:

Vitamin D3  –75000 BV

Vitamin A –625 BV

Vitamin E –100 mq

(Tərkib  haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi məddələr: Kalium sorbat, Natrium benzoat , Deionize olunmuş su.

İstifadə qaydası və dozası:

1.5 – 4 yaş arası uşaqlar: 1-2 damcı gündə 1 dəfə

4 – 14 yaş arası uşaqlar: 2-4 damcı gündə 1 dəfə

14 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər 5-6 damcı gündə 1 dəfə

1.5 yaşdan aşağı yalnız həkim məsləhətilə!

Dozalanma həkim məsləhəti ilə korreksiya oluna bilər.

Əks göstərişlər: Preparatın tərkib kompanentlərinə qarşı həssaslığın olması.

Əlavə təhsirləri: Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq halları.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Hamiləlik ve laktasiya dövründə ve həmçinin dərman istifadəsi zaman həkimlə məsləhətləşin.

Buraxılış forması: 50 ml damla

Saxlanma şəraiti: 25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

İstehsalçı:Koç İlaç Serhat Mahallesi 1148. Sok. No: 28 C/2

Ankara/Türkiyə

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil!

Ingredients (per 50 ml)/ 1ml-25 drops:

Active ingredients:

Vitamin D3 –75000 IU

Vitamin A –625 BV

Vitamin E –100 mg

(You can click on the link to get information about the content!)

Auxiliary substances: Potassium sorbate, Sodium benzoate , Deionized water.

Method of use and dosage:

Children between 1.5 and 4 years old: 1-2 drops once a day

Children aged 4-14 years: 2-4 drops 1 time a day

Children over 14 years old and adults 5-6 drops 1 time a day

Under 1.5 years old only with the doctor’s advice!

The dosage can be adjusted with the doctor’s advice.

Contraindications: Hypersensitivity to the components of the preparation

Special precautions: Consult a doctor during pregnancy and lactation, as well as during drug use.

Release form: 50 ml drops

Storage conditions: store at a temperature not exceeding 25°C, in a dry place out of reach of children.

Manufacturer:Koch Medicine Serhat District 1148. Sok. No: 28 C/2

Ankara/Turkey

Food supplement with biological activity is not hormonal!

Ингредиенты (на 50 мл)/1 мл – 25 капель:

Активные ингредиенты:

Витамин D3 — 75000 БВ.

Витамин А –625 БВ

Витамин Е — 100 мг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)

Вспомогательные вещества: сорбат калия, бензоат натрия, вода деионизированная.

Способ применения и дозировка:

Дети от 1,5 до 4 лет: 1-2 капли один раз в день.

Детям в возрасте 4–14 лет: 2–4 капли 1 раз в день.

Детям старше 14 лет и взрослым по 5-6 капель 1 раз в день.

До 1,5 лет только по рекомендации врача!

Дозировка может быть скорректирована по рекомендации врача.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Дополнительные эффекты: Случаи повышенной чувствительности к любому из компонентов.

Особые меры предосторожности: Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и лактации, а также во время применения препарата.

Форма выпуска: капли по 50 мл.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в сухом и недоступном для детей месте.

Производитель: Коч Илач Серхат Махаллеси 1148. Сок. Нет: 28 С/2

Анкара/Турция

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной!